close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PASZPORTY DLA DZIECI

 • PASZPORTY DLA MAŁOLETNICH (do 18. roku życia)

   

  Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni. Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat przy składaniu wniosku jest obowiązkowa.

   

  Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy w kraju (konsula polskiego za granicą) lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. W sytuacji, gdy prawo decydowania  w sprawie wydania paszportu przysługuje tylko jednemu z rodziców należy ten fakt udokumentować, okazując np. orzeczenie właściwego sądu w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica,  oryginał aktu zgonu rodzica, w przypadku braku uznania dziecka przez ojca: polski odpis zupełny aktu urodzenia.

   

  REALIZACJA SPRAW PASZPORTOWYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH W BRAKU ZGODNOŚCI STANOWISK RODZICÓW (czytaj więcej)

   

  Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości - w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Włoch - włoski paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport.

  Zgodnie z ustawą konsul wydaje małoletnim paszporty biometryczne z następującym okresem ważności:

   

  • 5 lat od daty jego wydania - dla małoletnich w wieku do 13 lat;
  • 10 lat od daty jego wydania - dla małoletnich powyżej 13 lat.

  Paszporty 5- i 10-letnie drukowane są w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 6 tygodni.

   

  W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOZENIA WNIOSKU O PASZPORT DLA MALOLETNIEGO

  1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego - DO POBRANIA w KONSULACIE.

   

  • W punkcie 6 formularza wniosku należy wpisać aktualny adres we Włoszech, natomiast w punkcie 7 - ostatnie miejsce zameldowania / zamieszkania w Polsce.
  • W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport biometryczny i tymczasowy w oczekiwaniu na biometryczny należy wypelnić dwa wnioski.
  • W punkcie 11 podpis składa wyłącznie małoletni, który ukończył 13 lat.

  2. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy.  W przypadku utraty polskiego dokumentu tożsamości (paszportu względnie dowodu osobistego) prosimy o dołączanie, w miarę możliwości, protokołu zgłoszenia z policji (w języku włoskim denuncia di furto/di smarrimento).

   

  3. Numer ewidencyjny PESEL. Jeżeli dziecko nie ma lub rodzice nie są pewni czy ich dziecko posiada numer PESEL, należy się skontaktować z Działem Paszportowym konsulatu.

   

  4. Odpis zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał), w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

   

  Uwaga!!! Pierwszy paszport dla małoletnich urodzonych za granicą może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydany na podstawie włoskiego odpisu aktu urodzenia z zastrzeżeniem, że zapis danych dziecka w paszporcie będzie ściśle odpowiadał zapisowi z aktu urodzenia (brak polskich znaków diakrytycznych ą, ę, ś, ł itd.). Należy przedłożyć odpis zupełny (w języku włoskim copia integralne dell'atto di nascita) LUB ewentualnie odpis skrócony (estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità) wraz z polskim odpisem aktu małżeństwa rodziców.

  Zagraniczny odpis aktu urodzenia może posłużyć tylko do wydania pierwszego paszportu tymczasowego. Jeżeli urodzenie dziecka nie zostało zarejestrowane w Polsce to przed wydaniem paszportu 5- lub 10-letniego niezbędne jest umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego i wyrobienie numeru PESEL.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rozbieżności w danych osobowych) konsul może zażądać przedłożenia odpisów aktów stanu cywilnego w innych niż wymienione powyżej okolicznościach.

   

  5. Jedną kolorową fotografię (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie WYMOGI DOT. ZDJĘCIA DO POBRANIA tutaj oraz tutaj) o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na białym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  • Dla osób, które ze względów zdrowotnych (np. częściowy paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe) oraz w przypadku dzieci do ukończenia 5 (piątego) roku życia dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zasad.

   

  6. Ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców (w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Włoch - włoski paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport).

   

  7. W przypadku małoletnich, którzy ukończyli 16 lat - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuowania nauki, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej.

   

  UWAGA:

   

  W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. O umiejscowienie polskich aktów stanu cywilnego można wnioskować za pośrednictwem konsula.

   

  Do wniosku o wydanie paszportu musi być wpisany 11-cyfrowy numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą w związku z ubieganiem się przez nich o wydanie dokumentu paszportowego - występuje konsul. W celu tym należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa -  bez względu na to, czy osoba zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie).

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

   

   

   

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: